Przejdź do treści

dr hab. inż. Marek Bartosik, em. prof. PŁ

MB
Treść (rozbudowana)
Kontakt
CV

MAREK BARTOSIK – naukowiec, wynalazca, polityk. Specjalista w zakresie teorii i technologii ograniczania prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych oraz w zakresie globalnego kryzysu energii pierwotnej i zasobnikowych technik użytkowania energii elektrycznej.  Członek wielu organizacji naukowych i gospodarczych. Kierownik zespołu twórców nowej generacji ultraszybkich wyłączników próżniowych dla trakcji elektrycznej (1982 – 2014). Dyrektor Instytutu / Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych (1986 – 2011). Członek Sekcji Wielkich  Mocy i Wysokich Napięć (1988 – 2016) i Sekcji Trakcji (2007 – 2016) Komitetu  Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Członek Sekcji „Elektrotechnika i Energetyka” Komitetu Badań Naukowych (1993 – 2001) oraz jej Przewodniczący (2001). Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 2001 – nadal), Wiceprezes AIP (2008 – 2016). Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk (od 2015 – nadal) Poseł na Sejm X kadencji oraz równocześnie członek Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (1989 – 1991). Sekretarz Stanu w UKBN / MNiI / MEiN – 1. Zastępca Ministra właściwego ds. Nauki (2002 – 2006). Laureat kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych nagród za wynalazki wdrożone w praktyce, w tym Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2000) oraz Krzyża Wielkiego Oficerskiego Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2009). Złoty Inżynier Pięciolecia 2003 ‑ 2007 w Polsce. Członek zespołu autorskiego nowej generacji ultraszybkich systemów hybrydowych USH (dwie rodziny: DCSS i DCU-HM) do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych (od 2016 – nadal).

0
Przebieg pracy zawodowej

WYKSZTAŁCENIE:

Dziedzina Nauk Inżynieryjno – Technicznych, Dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny: mgr inż. – 1965 r.;  dr n.t. – 1973 r.;  dr hab. n. t. – 1981 r. 

Praca dyplomowa: Marek Bartosik. Dwupołożeniowa regulacja temperatury z termoelementami różniczkującymi.

Specjalność Elektrotermia, promotor prof. L. Michalski.

Praca doktorska:  Marek Bartosik.  Zestykowy łącznik synchroniczny.

Specjalność Aparaty elektryczne, promotor prof. S. Dzierzbicki.

Rozprawa habilitacyjna: Marek Bartosik. Wyłączanie synchroniczne obwodów niskonapięciowych. Zeszyty Naukowe PŁ Nr 388, Rozprawy Naukowe Zeszyt 37, Łódź, 1981.

Specjalność Aparaty elektryczne.

 

 

ZATRUDNIENIE:

 

1. Politechnika Łódzka, 1965 –1967, asystent.

2. Politechnika Łódzka, 1967 –1973, starszy asystent.

3. Politechnika Łódzka, 1973 –1982, adiunkt.

4. Politechnika Łódzka, 1982 –1991, docent.

5. Politechnika Łódzka, 1991 –2015, profesor nadzwyczajny.

6. Politechnika Łódzka, 2015 –2021, specjalista naukowo-techniczny.

W tym:

6. Politechnika Łódzka, 1986 – 2007, Dyrektor Instytutu Aparatów Elektrycznych,

Po restrukturyzacji w 2007 r. Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

7. Politechnika Łódzka, 2007 – 2011, Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych.

Oraz:

8. Sekretarz Stanu, 1. Zastępca
Ministra Właściwego ds. Nauki, kolejno (wskutek restrukturyzacji):

►w Urzędzie Komitetu Badań Naukowych, 01.2002 – 03.2003, Sekretarz Stanu,

►w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 04.2003 – 11.2005, Sekretarz Stanu,

►w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 11.2005 – 02.2006, Sekretarz Stanu.

9. Członek Stałego Komitetu Rady Ministrów 01.2002 – 02.2006

0
Biogram zawodowy

Urodził się w 1941 r. w Łodzi. Po ukończeniu w 1965 r. studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej podjął pracę w Katedrze Aparatów Elektrycznych PŁ. Jego zainteresowania naukowe w dziedzinie aparatów elektrycznych koncentrują się na zagadnieniach teorii i techniki łączenia obwodów elektroenergetycznych, w tym trakcyjnych, prądu stałego i przemiennego w powietrzu i w próżni, w szczególności wyłączania synchronicznego prądów przemiennych (na ten temat obronił pracę doktorską w 1973 r. i habilitacyjną w 1981r.), a także na zagadnieniach teorii plazmy łukowej w silnych polach magnetycznych, ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych w próżni oraz ograniczania prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych. Od 2004 r. zajmuje się problemem globalnego kryzysu energetycznego związanego z wyczerpywaniem pierwotnych źródeł energii, a także zasobnikowymi technikami użytkowania energii elektrycznej. W latach 2009 – 2017 był członkiem zespołu kierującego Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS, tworzonego w skali kraju przez PŁ dla edukacyjnego, naukowego i technicznego wsparcia rozwoju nowoczesnego transportu szynowego, w tym kolei dużych prędkości i kolei aglomeracyjnych. Od 2016 r. jest. członkiem zespołu autorskiego nowej generacji ultraszybkich systemów hybrydowych USH do zabezpieczania obwodów DC o dużych energiach magnetycznych.

Jego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje monografię, 130 publikacji, 16 patentów oraz ponad 160 raportów badawczych, w większości wykorzystanych w praktyce, dla instytucji naukowych i przemysłowych. Kierował realizacją 53 celów, zadań i projektów badawczych, w tym 8 wdrożeń do produkcji. W latach 1982 – 1990 był członkiem Rad Koordynacyjnych trzech centralnie koordynowanych programów badawczo – rozwojowych. W latach 1986 – 2011 był Dyrektorem Instytutu (po restrukturyzacji od 2007 r. Kierownikiem Katedry) Aparatów Elektrycznych i Kierownikiem Zespołu Naukowego Łączników Próżniowych i Energoelektronicznych. Do 2011 r. był członkiem Komisji ds. Rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Od 1988 r. był członkiem Sekcji Wielkich  Mocy i Wysokich Napięć, a od 2007 r. także członkiem Sekcji Trakcji Komitetu  Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk (do r. 2016). W latach 1993-2001 był członkiem Sekcji „Elektrotechnika i Energetyka” Komitetu Badań Naukowych, a w 2001 r. był przewodniczącym tej sekcji. Jest Członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 2015 – nadal).

Od 1970 r. był współorganizatorem, a od 1989 r. do 2001 r. i ponownie w r. 2008/2009 przewodniczącym periodycznej  Międzynarodowej Konferencji „Switching Arc Phenomena”. Od 1989 r. do 1997 r. był członkiem  Międzynarodowego  Komitetu  Naukowego periodycznej Międzynarodowej Konferencji  „Electrical Contacts, Arcs, Apparatus and Their Applications” w Chinach. Nadto od 2002 r. był członkiem dwóch komitetów ogólnopolskich, periodycznych konferencji naukowych  SEMTRAK 02, 04, 06, 08, 10 (Komitet Naukowy) oraz ŁĄCZNIKI 04, 06, 08, 10 (Komitet Programowy), a w 2009 r. członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego periodycznej Międzynarodowej Konferencji MET (Modern Electric Traction) oraz Komitetu Naukowego Konferencji REKUPERACJA. W latach 2009 – 2011 był Przewodniczącym Rady Programowej XXIV Kongresu Techników Polskich, a w 2010 r. Przewodniczącym Regionalnej Konferencji Strategia Energetyczna dla Regionu Łódzkiego SEDRŁ.

Od 2001 r. jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. W latach 2007 – 2018 był Przewodniczącym Oddziału Łódzkiego AIP, a w latach 2008 – 2019  Wiceprezesem AIP.

Prowadził bardzo szeroko rozwiniętą współpracę z przemysłem, w szczególności z ABB Zwar S.A., ZAE WOLTAN Sp. z o.o. oraz ZAE ELESTER S.A. W latach 1998 – 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA. W latach 2000 – 2001 był członkiem Zespołu Doradców Naukowych firmy ALSTOM – KONSTAL S.A. oraz w latach 1999 – 2001 członkiem Zespołu ds. Strategii Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego.

W latach 1989 – 1991 był posłem na Sejm, członkiem Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz jej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. Finansowania Nauki. Jako Przewodniczący Podkomisji i Poseł Sprawozdawca kierował pracami nad zasadniczymi dla sfery nauki ustawami o Komitecie Badań Naukowych, o Tytułach i Stopniach Naukowych oraz o Jednostkach Badawczo – Rozwojowych. Był także Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami Za Granicą oraz członkiem Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

W latach 2002 – 2006 był Sekretarzem Stanu w  Urzędzie Komitetu Badań Naukowych oraz późniejszym Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, a następnie Edukacji i Nauki, a także Członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Za swą działalność akademicką jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie uzyskał indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a nadto ponad 30 nagród Rektora (naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych).

Jego działalność naukowa, badawcza, wynalazcza i wdrożeniowa w ciągu minionych 30 lat została skoncentrowana na nowych metodach wyłączania silnych prądów stałych w próżni za pomocą przeciwprądu, przejmowania takich prądów z zestyków w powietrzu i w próżni za pomocą aktywnego elementu półprzewodnikowego, synchronizowanego wyłączania  silnych prądów przemiennych oraz metod ograniczania wysokoenergetycznych przepięć łączeniowych. Umożliwiło to stworzenie teoretycznych i eksperymentalnych podstaw ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych oraz synchronizowanego łączenia prądów przemiennych. Oprócz dużego znaczenia poznawczego te kierunki badań mają bardzo ważne znaczenie aplikacyjne, bowiem wyniki prac pozwoliły na opracowanie nowych zasad budowy i działania ultraszybkich wyłączników prądu stałego oraz synchronizowanych ultraszybkich wyłączników prądu przemiennego, przeznaczonych dla trakcji elektrycznej. Wśród prac naukowych zrealizowanych przez zespół kierowany przez prof. M. Bartosika 7 patentów stało się podstawą dorobku wynalazczego i wdrożeniowego klasy światowej. Są to wynalazki związane z nową generacją ultraszybkich wyłączników trakcyjnych prądu stałego oraz przemiennego. Wyłączniki te mają parametry nieosiągalne dla klasycznych wyłączników trakcyjnych. Ta supernowoczesna technika ma coraz większe znaczenie dla rozwoju trakcji elektrycznej kolejowej i miejskiej oraz ew. innych rodzajów urządzeń (trakcja górnicza, metro, urządzenia przemysłowe etc.).

Wdrożono do produkcji nową generację ultraszybkich wyłączników prądu stałego DC, złożoną z pięciu rodzin: DCV/DCU, DCL i DCH przeznaczonych dla pojazdów trakcyjnych oraz DCN-T i DCN przeznaczonych dla podstacji trakcyjnych, z mutacją DCN-L dla lokomotyw dużej mocy (łącznie typoszereg 16 wielkości zróżnicowanych napięciowo i prądowo). Wszystkie wyłączniki z rodziny DC zostały wdrożone poprzez projekty celowe wspierane finansowo przez KBN (później MNiI, MNiSW). Opracowano również rodzinę wysokonapięciowych, synchronizowanych, próżniowych wyłączników ultraszybkich SVB (25 kV / 50 Hz, z mutacją 15 kV / 16,7 Hz) dla pojazdów i podstacji kolei dużych prędkości (projekt badawczy zamawiany w zakresie programu wieloletniego finansowanego przez Ministra Gospodarki) oraz uniwersalny próżniowy wyłącznik trakcyjny DWT (DC 3 kV; AC 25 kV / 50 Hz; 15 kV / 16,7 Hz) dla lokomotyw wielosystemowych (projekt rozwojowy MNiSW). W latach 2012 – 2015 zrealizowano projekt DCH-T „Hiperszybkie, bezłukowe, niskonapięciowe wyłączniki hybrydowe prądu stałego dla pojazdów trakcji miejskiej i zastosowań pokrewnych”, (250 ÷ 1000 [V]; 250 ÷ 1250 [A]; 100 [kA]), finansowany przez NCBiR ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Producentem wyłączników próżniowych z serii DC jest obecnie ZAE WOLTAN Sp. z o.o. w Łodzi, wcześniej współpracująca w tym zakresie z ABB Zwar S.A., a wyłączników DCH-T firma SESTO Sp. z o.o. w Łodzi. Nie ma odpowiedników konstrukcyjnych żadnej z rodzin wyłączników na rynkach światowych. Ich cechą charakterystyczną jest nader rzadko spotykana w praktyce ogromna, jakościowa przewaga techniczna nad wyłącznikami starego typu. Są to obecnie najszybciej działające i najskuteczniej ograniczające prądy zwarciowe trakcyjne wyłączniki prądu stałego na świecie.

Światowe i krajowe kręgi specjalistów bardzo wysoko oceniają te najnowocześniejsze obecnie w skali światowej techniki ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych lub przemiennych. Twórcy wyłączników serii DC uzyskali za wynalazki liczne wyróżnienia, m. in. siedem Złotych Medali (cztery z wyróżnieniem) kolejno na 45, 47, 48, 50, 51, 56 i 58 Światowych Wystawach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA w latach 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007 i 2009, gdzie zarazem dwukrotnie uzyskali Nominację do Grand Prix w latach 2001 i 2002 oraz w r. 2001 Nagrodę Specjalną i Puchar Ministra Administracji i Spraw Publicznych Królestwa Belgii, w r. 2007 Nagrodę Ministra Nauki, Nowych Technologii i Współpracy z Zagranicą Rządu Walonii, a w r. 2009 Nagrodę Wicepremiera Belgii – Ministra Zatrudnienia i Równych Szans. Nadto uzyskali dotychczas łącznie 37 innych głównych nagród i wyróżnień międzynarodowych i krajowych, w tym: nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1998), trzykrotnie Nagrodę Ministra Gospodarki RP (1998, 2002, 2007), siedmiokrotnie dyplomy i puchar lub nagrodę Ministra właściwego ds Nauki (d. Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) (1996, 1999, 2002, 2003, 2008, 2010, 2011), pięciokrotnie nagrodę specjalną i puchar Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (1996, 1998, 1999, 2001, 2002), a także trzy główne nagrody na II Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Nowych Technologii i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY 1999 (medal, dyplom i puchar Prezydenta Miasta Łodzi, dyplom i statuetkę Marszałka Województwa Łódzkiego). Szczególny walor ma osiem nagród uzyskanych od użytkowników wyłączników: trzykrotna Nagroda Główna im. prof. C. Jaworskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie trakcji elektrycznej na 3., 5. i 7. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 1999, 2003 i 2007 – z Wyróżnieniem Specjalnym im. inż. E. Malinowskiego (TRAKO 2007) oraz Wyróżnieniem Specjalnym im. prof. C. Jaworskiego (8. MTK TRAKO 2009), a nadto dwukrotnie „ZŁOTE KOŁO” oraz I Nagrodę i Puchar za najlepszy produkt dla potrzeb PKP na ogólnopolskich wystawach „KOLEJ NA KOLEJ” (1999, 2000, 2003).

W roku 2000 zostali wyróżnieni w dniu 10 stycznia listem gratulacyjnym Prezesa Rady Ministrów RP, a w dniu 12 czerwca zostali laureatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii “Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”. W 2001 r. uzyskali Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Następnie na International Fair INVESTTECHNOLOGY 2002 uzyskali Złoty Medal oraz Medal Specjalny. 16 czerwca 2002 r. zostali laureatami Nagrody SIEMENSA. W roku 2008 na jubileuszowych, 80. Międzynarodowych Targach Poznańskich: Innowacje – Technologie – Maszyny, Polska uzyskali dwa ZŁOTE MEDALE: za najlepszy produkt oraz w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”. Nadto w 2008 r. zostali laureatami Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego w kategorii „Wynalazek w Dziedzinie Produktu lub Technologii”, a w 2010 r. uzyskali Złoty Medal z Wyróżnieniem na IV INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW IWIS 2010.

Twórcy wyłączników DCH®-T na 63. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014 uzyskali ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM, NAGRODĘ SPECJALNĄ CONCEPTUM EXHIBITIONS – głównego organizatora Targów, NAGRODĘ SPECJALNĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ RUMUNII. Na XXII Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2014 r. na Światowych Wystawach Wynalazczości, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 2015, uzyskali DYPLOM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, a nadto NAGRODĘ STOWARZYSZEŃ WYNALAZCZYCH SPWIR ORAZ FHPI  ZA OSIĄGNIĘCIA WYNALAZCZE W ROKU 2014 NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ.

Z upływem czasu, wskutek rozwoju transportu kolejowego oraz postępu technicznego powodujących wzrost wymagań eksploatacyjnych i technicznych, wyłączniki próżniowe serii DC dla pojazdów kolejowych dojrzały do retrofitu. Operatywność naukowa prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego sprawiła, że w końcu 2015 roku doszło do spotkania z grupą pracowników CERN-u (z departamentu Machine Protection and Electrical Integrity Group) w laboratoriach Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ i przedłożenie oferty szerokiej współpracy z PŁ KAE. Ich szczególne zainteresowanie wzbudził główny podzespół, stosowanych w trakcji kolejowej, ultraszybkich wyłączników prądu stałego opracowanych w KAE PŁ, zawierający impulsowy indukcyjno-dynamiczny napęd wielkiej mocy współpracujący z komorą próżniową. Otworzyło to całkowicie nowy obszar zastosowań tej techniki do ultraszybkiego zabezpieczania cewek elektromagnesów nadprzewodzących. Były to silne przesłanki skoncentrowania działalności naukowej oraz inżynierskiej KAE wokół nowych metod ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych w próżni za pomocą nowej generacji hybrydowych systemów USH, próżniowo – półprzewodnikowych, w postaci dwóch rodzin: DCSS dla elektromagnesów nadprzewodzących oraz DCU-HM dla pojazdów użytkowanych w systemach DC1 (3 kV) i DC2 (1.5 kV) trakcji kolejowej. Program USH był sfinansowany przez CERN w zakresie DCSS oraz przez NCBiR ze środków UE w zakresie DCU-HM. Prowadzone w latach 2015 – 2021 prace nad nowymi systemami USH, opatentowanymi, zweryfikowanymi laboratoryjnie oraz eksploatacyjnie i przygotowanymi produkcyjnie, wywołały bardzo duże zainteresowanie międzynarodowe i krajowe. Miarą tego są wysokie nagrody, medale i wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, dla zespołu autorskiego programu USH, w tym dwie NAGRODY JM REKTORA PŁ za najbardziej wartościowe wdrożenia w 2018 i w 2019 r., SIEMENS RESEARCH AWARD w 2019 r. (Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce),  ŁÓDZKIE EUREKA 2020 – wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe. Następnie na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 ONLINE: GRAND PRIX INTARG 2020, PLATYNOWY MEDAL INTARG 2020, WYRÓŻNIENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ RP, TYTUŁ LIDERA INNOWACJI 2020 w kategorii „Produkt”; na 119a SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS CONCOURS LEPINE 2020: MEDAILLE D’OR 2020; na INTERNATIONAL SALON N° 11 INNOVATION WEEK ONLINE, Under the Honorable Patronage of International Federation of Inventors’ Associations IFIA, 16 – 21.11.2020: GRAND PRIZE IWA 2020, GOLD MEDAL WITH MENTION, oraz dwie indywidualne nagrody specjalne “MASTER OF INNOVATION”  (M. Bartosik i P. Borkowski). Realizatorem programu USH jest Konsorcjum Politechniki Łódzkiej (Lider), Katedry Aparatów Elektrycznych K21 oraz Zakładu Aparatury Elektrycznej WOLTAN Sp. z o.o. (Partner), z udziałem SESTO Sp. z o.o. w Łodzi, w zakresie DCSS 600; 2000 A.

Pełny wykaz nagród zespołowych podano poniżej w odrębnej zakładce.  

Informacje naukowe i techniczne o systemach USH zamieszczono w zakładce NAUKA → Program USH

Nadto w roku 2002 kierujący zespołem twórców wyłączników trakcyjnych prof. M. Bartosik został wyróżniony Wielkim Medalem Honorowym Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francji. Jest również odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2001) i Krzyżem Komandorskim (2002) oraz Krzyżem Wielkim Oficerskim (2009) Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii, Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza Akademii Inżynierskiej w Polsce (2005), Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Wynalazczości (2006), a także licznymi krajowymi medalami i odznakami stowarzyszeń naukowo – technicznych i wynalazczych, w tym Srebrną (1993) i Złotą (2003) Odznaką Honorową PZSWiR, Złotą Odznaką Honorową NOT (2002), Medalem Honorowym im. T. Sendzimira SPWiR (2002), Medalami SEP: im. K. Szpotańskiego (2002), im. prof. J. Groszkowskiego (2004), im. prof. R. Podoskiego (2007), im. prof. E. Jezierskiego (2011) oraz Srebrną Odznaką Honorową SEP (2007). Jest także laureatem nagrody Dźwignia 2003 Naczelnej Organizacji Technicznej, Redakcji Przeglądu Technicznego i Krajowej Izby Gospodarczej, za działania na rzecz wdrażania innowacji w gospodarce oraz Medalu „Zasłużony dla Jednostek Badawczo-Rozwojowych (2004). Jest Członkiem Honorowym WKTiR w Łodzi (od 2003 r.). 27.02.2008 w ogólnopolskim plebiscycie Przeglądu Technicznego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej został uhonorowany tytułem „ZŁOTY INŻYNIER PIĘCIOLECIA 2003 – 2007”. W roku 2011 został odznaczony Medalem im. inż. Piotra St. Drzewieckiego nadanym przez FSNT NOT. W 2015 r. został laureatem Odznaki Honorowej Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. W 2020 r. podczas International Salon n° 11 INNOVATION WEEK ONLINE, Under the Honorable Patronage of International Federation of Inventors’ Associations IFIA, otrzymał Indywidualną Nagrodę Specjalną MASTER OF INNOVATION.

Pełny wykaz nagród indywidualnych podano poniżej w odrębnej zakładce. 

Działalność naukowa, wynalazcza, konstruktorska i wdrożeniowa prof. M. Bartosika kierującego zespołami twórców ultraszybkich i hiperszybkich wyłączników trakcyjnych oraz uczestniczącego w zespole autorskim ultraszybkich systemów USH ma ważne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Dzięki niej polska myśl techniczna zyskała kilkuletnią przewagę nad konkurencją w skali światowej. Będzie to przez lata przynosić znaczące korzyści ekonomiczne i otwierać nowe możliwości eksportowe, stawiając producentów wyłączników DC i systemów USH w czołówce światowej wśród przedsiębiorstw innowacyjnych.

0
Publikacje

Łączna liczba publikacji:  130  w latach 1967 – 2022, w tym:

przed habilitacją:  16 publikacji (1965 – 1980) tutaj pominiętych, z zakresu wyłączania synchronizowanego. Dane są zamieszczone w spisie literatury rozprawy habilitacyjnej (ZN PŁ Nr 388, Rozprawy Naukowe Z. 37, Łódź, 1981,

po habilitacji: 114 publikacji (1981 – 2022) wg wykazu poniżej.

 1. Bartosik M.: Stadium mostkowe i przejściowe w synchronicznym rozłączniku próżniowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 24, Poznań, 1981.
 2. Bartosik M.: Stadium mostkowe w synchronicznym rozłączniku próżniowym przy wyłączaniu dużych prądów. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 26, Poznań, 1981.
 3. Bartosik M., Dzierzbicki S.: The effect of test voltage increase rate on recovery strength. Proceedings of the IVth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 81, Łódź, Poland, 1981.
 4. Bartosik M.: Some of the contact bridge phenomena in the synchronous vacuum switch. Proc. of the Xth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, South Carolina, Columbia, USA, 1982.
 5. Bartosik M.: Some polemic remarks about synchronous switching off. Proceedings of the IVth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 81, Postconference Materials, Łódź, Poland, 1982.
 6. Bartosik M., Wójcik F.: High speed D.C. vacuum circuit  breaker. Proceedings of the XIth International  Symposium  on  Discharges  and  Electrical Insulation in Vacuum, Berlin, BRD, 1984.
 7. Bartosik M., Wójcik F.: Napęd indukcyjno dynamiczny do współpracy z próżniowymi komorami gaszeniowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 28, Poznań, 1984.
 8. Bartosik M.: Wybrane zjawiska przy wyłączaniu prądów przemiennych i stałych przez próżniowe i hybrydowe łączniki specjalne. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 29, Poznań, 1985.
 9. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Wyłączanie przeciwprądem zwarć w obwodach trakcyjnych. Materiały konferencji naukowej  „Wkład nauki w dalszy rozwój trakcji  elektrycznej  w  Polsce”. Komitet Elektrotechniki PAN, Instytut Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1985.
 10. Bartosik M., Malinowska E.: Prearcing phenomena in high current contact in air. Proceedings of the Vth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 85, Łódź, Poland, 1985.
 11. Bartosik M., Bolanowski B., Lasota R., Wójcik F.: Zagadnienia rozwoju aparatury łączeniowej prądu stałego dla trakcji elektrycznej. Materiały Konferencji Naukowej „Aktualne problemy transportu szynowego”, Kraków Muszyna, 1985.
 12. Bartosik M., Wójcik F.: Wybrane aspekty pracy komór próżniowych wyłączników ograniczających prądu stałego. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna „Elektrotechnika, elektronika i automatyka w transporcie szynowym” SEMTRAK 86, Kraków Janowice, 1986.
 13. Bartosik M.: Theoretical and practical aspects of fault direct current switching off by countercurrent. Proceedings of the International Conference on Electrical Contacts Arcs, Apparatus and Their Applications ECAAA/89, XIan, China, 1989.
 14. Bartosik M., Wójcik F.: Switching arc energies in D.C. vacuum circuit breaker at countercurrent switching off. Proc. of the VIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 89, Łódź, Poland, 1989.
 15. Bartosik M.: Direct current switching off  in  vacuum. Proceedings of the VIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 89, Postconference materials, Łódź, Poland, 1989.
 16. Bartosik M., Wójcik F., Lasota R.: Warystory tlenkowe jako wysokoenergetyczne ograniczniki przepięć łączeniowych w trakcji kolejowej. Materiały Konferencji Naukowej „Rozwój systemów i środków w transporcie” TRANSSYSTEM 89, Warszawa, 1989.
 17. Bartosik M., Wójcik F.: Napędy impulsowe próżniowych wyłączników trakcyjnych. Materiały Konferencji Naukowej „Rozwój systemów i środków w transporcie” TRANSSYSTEM 89, Warszawa, 1989.
 18. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Direct current limiting vacuum circuit breaker. Materiały XII Sympozjum „Zjawiska elektryczne w próżni” ZEP 91, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 39, Poznań, 1991.
 19. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Direct current switching off with transverse magnetic field in vacuum. Materiały XII Sympozjum „Zjawiska elektryczne w próżni” ZEP 91, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka” nr 39, Poznań, 1991.
 20. Bartosik M., Jasiulewicz S.: D.C. vacuum arc extinction by strong pulsed magnetic field. Proceedings of the VIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 93, Łódź, Poland, 1993.
 21. Bartosik M., Malinowska E.: Metal Oxide Varistors for cooperation with 3 kV D.C. vacuum circuit breaker. Proc. of the VIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 93, Łódź, Poland, 1993.
 22. Bartosik M., Malinowska E.: Modelling of degradation process of metal oxide varistors at switching overvoltages in D.C. network. Proceedings of the XIth International Symposium on Physics of Switching Arc FSO94, Brno, C.R., 1994.
 23. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Diffuse arc plasma deformation in vacuum in external magnetic field. Proceedings of the XIth International Symposium on Physics of Switching Arc FSO94, Brno, C.R., 1994.
 24. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV dla trakcji kolejowej. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 94, Kraków, 1994.
 25. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Rodzina ultraszybkich wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV dla trakcji kolejowej. Technika Transportu Szynowego „tts” nr 6, 1994.
 26. Bartosik M., Malinowska E.: Simulation of metal oxide varistor degradation process. First National Symposium on „High Current and High Voltage Tests, Measurements and Qualification of Electrical Equipment”, Craiova, Romania, 1995.
 27. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Main parameters of D.C. vacuum magnetic switching off system. First National Symposium on „High Current and High Voltage Tests, Measurements and Qualification of Electrical Equipment”, Craiova, Romania, 1995.
 28. Bartosik M., Tarociński Z.: Działalność Instytutu Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej w okresie pięćdziesięciolecia 1945-1995. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej „Elektryka” nr 713, z. 88, 1995.
 29. Bartosik M.: Chosen phenomena in vacuum chamber at high direct current switching off in transverse magnetic field. Proceedings of the XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, California, USA, 1996, pp. 355-359.
 30. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Theoretical basis of magnetic field generator family design for D.C. vacuum circuit breakers. Proc. of the XVIIth International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Berkeley, California, USA, 1996, pp. 360-364.
 31. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Próżniowy wyłącznik ograniczający DCV 3/400 dla trakcji kolejowej. Materiały Konferencji Naukowej „SEMTRAK 96”, Kraków-Zakopane, 1996, ss. 313-318.
 32. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Hybrydowe wyłączniki szybkie dla trakcji miejskiej. Materiały Konferencji Naukowej „SEMTRAK96”, Kraków-Zakopane, 1996, ss. 319-326.
 33. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: DCV 3/400;250. Ultraszybkie wyłączniki próżniowe prądu stałego. Technika Transportu Szynowego „tts” nr 11, 1996, ss. 18-24.
 34. Bartosik M., Jasiulewicz S.: Theoretical basis of magnetic field generator family design for D.C. vacuum circuit breakers. IEEE Transaction on Plasma Science, Vol. 25, NO. 4, August 1997.
 35. Bartosik M.: Nowa generacja ograniczających wyłączników próżniowych prądu stałego typu DCV. NOWATOR, miesięcznik PZSWiR, wyd. SIGMA – NOT, nr 5, 1997.
 36. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New generation of D.C. circuit breakers. Proceedings of the IV International Conference on Electrical Contacts Arcs, Apparatus and Their Applications ECAAA/97, XI an, China, 1997.
 37. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Arcless D.C. hybrid circuit breaker. Proceedings of the VIIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 97, Łódź, Poland, 1997.
 38. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Niskonapięciowe wyłączniki hybrydowe DCH. Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 2, 1997.
 39. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa generacja wyłączników prądu stałego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Elektryka”, nr 44, 1997.
 40. Bartosik M.: Progress in D. C. breaking. Proceedings of the VIIIth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 97, Part II, Postconference Materials Łódź, Poland, 1998.
 41. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Wyłącznik hybrydowy DCH 0,8/400 dla trakcji miejskiej. Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 1/2, 1999.
 42. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Pojazdy Szynowe nowych generacji EURO – TRANSPORT 99, Katowice, 1999.
 43. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego. Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 5, 1999.
 44. IAE PŁ, ZAE WOLTAN: Złoty Medal na BRUSSELS EUREKA 1998. DCH 0,8/400;250. Ultraszybkie wyłączniki hybrydowe prądu stałego dla trakcji miejskiej. Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 1/2, 1999, str. tyt. (komunikat).
 45. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa generacja ultraszybkich wyłączników ograniczających do pojazdów trakcji elektrycznej prądu stałego.  Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 7-8, 2000.
 46. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New type of d.c. vacuum circuit breaker for locomotives. Proceedings of the IXth International Conference on Switchin0g Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 47. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultra high   speed d. c. vacuum circuit   breakers  of DCV/DCU type for rail traction units.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 48. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The fastest all over the world ultra high   speed d. c. hybrid circuit   breakers of DCH type for urban traction vehicles.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 49. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: The most efective all over the world ultra high   speed d. c. vacuum circuit   breakers of DCL type for locomotives.  Proceedings of the IXth International Conference on Switching Arc Phenomena SAP&SAT 2001.
 50. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybkie próżniowe wyłączniki ograniczające typu DCN dla podstacji trakcji kolejowej. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i II Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie. SEMTRAK 2002. Politechnika Krakowska, Zakopane-Kościelisko, 2002.
 51. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: DCN 3/1600, 2500,3150 – wielkoprądowe wyłączniki próżniowe prądu stałego ”tts” Technika Transportu Szynowego nr 10/2003.
 52. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Próżniowy wyłącznik szybki typu DCU-800 do lokomotyw manewrowych EM10. Technika Transportu Szynowego „tts”, nr 6/2004.
 53. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultra high   speed d. c. hybrid circuit   breakers of DCN-T type for substations of urban and mine traction. Proceedings of the X-th International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 2005.
 54. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: New family of ultra high   speed DCN circuit   breakers for substations of rail traction. Proceedings of the X-th International Conference on Switching Arc Phenomena SAP 2005.
 55. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowoczesne wyłączniki prądu stałego. Konferencja Naukowo – Techniczna ŁĄCZNIKI 06, Pieczyska, 16 – 18 maja 2006 (s. 100 – 113).
 56. Bartosik M.: Globalny kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Wybrane możliwości działań antykryzysowych w elektrotechnice. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE W ENERGETYCE, Politechnika Warszawska, Zakopane, 14-16.03.2007.
 57. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Modern DC circuit breakers. Technika Transportu Szynowego tts nr 9/2006.
 58. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Synchronizowany wyłącznik próżniowy SWT dla kolei dużych szybkości. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i IV Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK 2006, Zakopane, 19-21 października 2006.
 59. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Nowa rodzina synchronizowanych wyłączników próżniowych SWT do systemów trakcji kolejowej zasilanych wysokimi napięciami przemiennymi. Technika Transportu Szynowego tts, nr 10, 2007.
 60. Bartosik M.: Globalne uwarunkowania polityki energetycznej. Wyczerpywanie źródeł energii pierwotnej. Biuletyn Techniczno – Informacyjny SEP nr 3/2007 (38), ISSN 1428-8966, 09.2007.
 61. Bartosik M.: Globalny kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 84 NR 2/2008. (lista filadelfijska)
 62. Bartosik M: Program Wieloletni Doskonalenie systemów wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy ich właściwości ekonomicznych, technicznych i środowiskowych jako element przeciwdziałania globalnemu kryzysowi energetycznemu. Nowa Elektrotechnika, czerwiec 2008, nr 6 (46), s. 2 – 18.
 63. Bartosik M., Lasota R., Wójcik F.: Ultraszybki próżniowy wyłącznik synchronizowany SVB dla wysokonapięciowych systemów trakcji kolejowej prądu przemiennego. Konferencja Naukowo – Techniczna ŁĄCZNIKI 08, Pieczyska, 27 – 29 maja 2008 (s. 7 – 24).
 64. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: A New Family of SVB Synchronized Vacuum Circuit-breakers for Railway Traction Systems Powered with Alternating Current High Voltages. Technika Transportu Szynowego tts, 2008, vol. , no. 9, p. 18 – 32.
 65. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Ultraszybki próżniowy wyłącznik synchronizowany svb dla wysokonapięciowych systemów trakcji kolejowej prądu przemiennego.. W: Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa Łączniki 2008. Bydgoszcz 2008, s. 7-24.
 66. Bartosik Marek, Dmuchowski Piotr, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Nowa generacja układów Sterowania dla Ultraszybkich Wyłączników Próżniowych Prądu Stałego.. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elktromagnetycznej w Transporcie.. Kraków 2008, s. 9-18.
 67. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB 25/15KV;60/50/16Hz;400-1250A;40kA Ultraszybkie Próżniowe wyłączniki Synchronizowane dla Trakcji Kolejowej prądu przemiennego. W: SEMTRAK 2008 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i V Szkoła Kompatybilności Elktromagnetycznej w Transporcie. Kraków 2008, s. 19-38.
 68. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC double-system vacuum circuit-breakers for high speed railways. W: Modern Electric Traction – Vehicles. Gdańsk: 2009, s.75-87 (rozdział w książce).
 69. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: AC Double-System Vacuum Circuit Breakers For High-Speed Railways. 9th International Conference „Modern Electric Traction” MET 2009. Warszawa, 2009, s. 25-30.
 70. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wyłączanie prądów wstecznych przez ultraszybkie wyłączniki próżniowe. POJAZDY SZYNOWE, 2009, rocznik, nr 4, s. 1 – 8.
 71. Referat jw.: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Odzysk energii podczas hamowania elektrodynamicznego szynowych pojazdów trakcyjnych. REKUPERACJA 09. 17-18.09.2009, Poznań-Rydzyna.
 72. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Zarządu O/Łódzkiego SEP, 2010, nr 2, s. 6-16.
 73. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: SVB25/15kV;60/50/16,7HZ;400-1250A;40KA Ultraszybkie próżniowe wyłączniki synchronizowane trakcji kolejowej prądu przemiennego. CZASOPISMO TECHNICZNE, 2010, rocznik , nr 15, s. 4-27.
 74. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. ENERGETYKA, 2010, nr 9, s. 583-593.
 75. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny do pojazdów kolejowych. TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2010, nr 9, s. 32-42.
 76. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Uniwersalny wyłącznik próżniowy prądu przemiennego i stałego. Łączniki 2010. Bydgoszcz 2010, s. 17-35.
 77. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny dla lokomotyw. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK 2010. Kraków 2010, s. 157-176.
 78. Bartosik Marek: Kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość. Odnawialne źródła energii – wyzwania nowoczesnej gospodarki. Materiały konferencyjne, Warszawa 26-28.05.2010, s. 1-12.
 79. Bartosik Marek: Kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Odnawialne źródła energii – wyzwania nowoczesnej gospodarki. Materiały konferencyjne, Cz.2 (materiał uzupełniający). Warszawa 26-28.05.2010, s. 1-3.
 80. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ, 2010, rocznik, nr 9, s. 583-593.
 81. Bartosik Marek: Ziemia w pułapce energetycznej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2010, rocznik, nr 2, s. 6-16,
 82. Bartosik M.: Sytuacja energetyczna Świata. Sesja Jubileuszowa 90-lecia Toruńskiego O/SEP. Materiały konferencyjne. 2011, ISBN 978-83-62740, s. 5-30.
 83. Bartosik Marek. Ziemia w pułapce energetycznej. Konferencja Międzynarodowa Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej gospodarki. Warszawa, 22-23.09.2011, s. 1-15.
 84. Bartosik Marek. Ziemia w pułapce energetycznej. Monografia: Cz. 1: Ziemia w pułapce energetycznej (s.s. 1-12); Cz. 2: Główne założenia energetycznej strategii antykryzysowej. Diagnoza i szanse terapii w ujęciu syntetycznym (s.s. 1-3); Cz. 3: Wystarczalność światowych źródeł energii pierwotnej (s.s. 1-27). Toruń, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 2011.
 85. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Wyłączniki hybrydowe prądu stałego DCHT dla pojazdów trakcji miejskiej i zastosowań pokrewnych. Konferencja Naukowo-Techniczna Aparatura Łączeniowa Łączniki 2012, Bydgoszcz – Pieczyska k/Koronowa, 04-06.06.2012, s. 7-26.
 86. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Program wieloletni (PW) Koleją w XXI wiek System naukowego, technicznego i edukacyjnego wsparcia rozwoju transportu kolejowego(TK) i zintegrowanych systemów transportu regionalnego (TR). W:XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, (Polska, Zakopane, 18.10.2012 – 20.10.2012) Kraków 2012, s. 203-210.
 87. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Program wieloletni (PW)1 „KOLEJĄ W XXI WIEK”. System naukowego, technicznego i edukacyjnego wsparcia rozwoju transportu kolejowego (TK) i zintegrowanych systemów transportu regionalnego (TR). Pojazdy Szynowe, 2012, rocznik, nr 3, s. 1-7. Nadto: dokument elektroniczny, 2012. Tryb dostępu: http://www.tabor.com.pl/wp-content/uploads/2012/09/psz_3_2012.pdf [Dostęp 2020.06.18].
 88. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Strategiczne problemy rozwojowe transportu kolejowego w Polsce 2012. W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, (Polska, Zakopane, 18.10.2012 – 20.10.2012) Kraków 2012, s. 187-202.
 89. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Linia Y kolei dużych prędkości jako rozwinięcie korytarza wzrostu Rail Baltica. W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, (Polska, Zakopane, 18.10.2012 – 20.10.2012) Kraków 2012, s. 177-186.
 90. Bartosik Marek, Borkowski Piotr, Rakus Jakub: Model hybrydowego systemu zasilania wykorzystującego panele fotowoltaiczne dla układu oświetlenia pojazdu szynowego. W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, (Polska, Zakopane, 18.10.2012 – 20.10.2012) Kraków 2012, s. 21-32.
 91. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek: Hybrydowy wyłącznik hiperszybki dla pojazdów trakcji miejskiej. W:XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2012, (Polska, Zakopane, 18.10.2012 – 20.10.2012) Kraków 2012, s. 9-20.
 92. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Konsorcjum transportu szynowego KTS dla współrealizacji PW koleją w XXI wiek i innych działań na rzecz rozwoju transportu szynowego TS w Polsce. Konferencja Międzynarodowa TRANSMEC-2012, Katowice, 14.12.2012, s. 1-5.
 93. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Program wieloletni (PW) koleją w XXI wiek. Ogólne zasady organizacji, finansowania, realizacji i koordynacji PW. Konferencja Międzynarodowa TRANSMEC-2012, Katowice, 14.12.2012  Łódź 2012, s. 1-8.
 94. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Strategiczne problemy rozwojowe transportu kolejowego w Polsce 2012 jako uwarunkowania programu wieloletniego (PW) koleją w XXI wiek. Konferencja Międzynarodowa TRANSMEC-2012, Katowice, 14.12.2012, s. 1-23.
 95. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Program Wieloletni (PW) „KOLEJĄ W XXI Wiek” . System naukowego, technicznego i edukacyjnego wsparcia rozwoju transportu kolejowego (TK) i zintegrowanych systemów transportu regionalnego (TR). 11th International Conference „Modern Electric Traction” MET’13, Warsaw, 10-12.10.2013. Pojazdy Szynowe, 2012, nr 3, s.s. 1-7. Nadto dokument elektroniczny, 2013. Tryb dostępu: http://www.tabor.com.pl/wp-content/uploads/2012/09/psz_3_2012.pdf [Dostęp 18.06.2020].
 96. Anuszczyk Jan, Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Strategiczne problemy rozwojowe transportu kolejowego w Polsce 2012. 11th International Conference „Modern Electric Traction” MET’13, Warszawa, 10-12.10.2013, s. 1-16.
 97. Bartosik Marek: Nowa rodzina wyłączników DCHT dla tramwajów i trolejbusów. W:11th International Conference „Modern Electric Traction” MET’13, Warszawa, 10 -12.10.2013) Warszawa 2013.
 98. Bartosik Marek. Apetyt Energetyczny cywilizacji a szanse jej przetrwania. Rozdział w monografii PAN Zagrożenie globalne barierami rozwoju czy kryzys światowych zasobów?. Warszawa: 2014, s. 47-87.
 99. Bartosik Marek, Lasota Ryszard, Wójcik Franciszek. Hybrydowy wyłącznik hiperszybki dla pojazdów trakcji miejskiej. Rozdział w monografii Elektrotechnika w zastosowaniach trakcyjnych. Kraków: 2014, s. 19-34.
 100. Bartosik Marek, Borkowski Piotr, Wójcik Franciszek: Nowa rodzina wyłączników DCHT dla tramwajów i trolejbusów. Konferencja Naukowo – Techniczna Aparatura Łączeniowa, Łączniki 2014, Fojutowo, 07 – 09.05.2014. Polska. Materiały Konferencyjne, ss. 69-90 (ISBN 978-83-927343-2-1).
 101. Bartosik Marek, Wiak Sławomir. Od zapóźnienia do współczesności. Koleje Dużych Prędkości strategicznym elementem narodowego programu rozwoju polskiego transportu kolejowego. Uwarunkowania strategiczne i polityczne. Rozdział w monografii Koleje dużych prędkości w Polsce. Warszawa: 2015, s. 281-314.
 102. Bartosik Marek, Wiak Sławomir: Multi-annual program „By Railway to the 21 st Century as key factor in the development of rail transport in Poland. Transportation Research Procedia, 2016, vol. 14, no , p. 518 – 527. Nadto: dokument elektroniczny, 2016. Tryb dostępu: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516301089 [Dostęp 2020.06.18].
 103. Praca zbiorowa (red. Bartosik Marek). RAPORT ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA POKOLEŃ. Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, www.cosiw.pl 2016, 127 s. (monografia) oraz dokument elektroniczny, Warszawa, 2016. Tryb dostępu: http://www.kongres-sep.sep.com.pl/raport.html [Dostęp 2020/06/18].
 104. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian, Lewandowski Włodzimierz, Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej , Szeląg Adam: Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, rocznik 92, nr 12, s. 332-340. Nadto: dokument elektroniczny 2016. Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2016/12/78.pdf [Dostęp 2020/06/18].
 105. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian, Lewandowski Włodzimierz, Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej , Szeląg Adam: Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, rocznik 92, nr 9, s. 287 – 295, Nadto: dokument elektroniczny 2016. Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2016/9/68.pdf [Dostęp 2020/06/18].
 106. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian, Lewandowski Włodzimierz, Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej, Szeląg Adam: Przesył energii elektrycznej – potrzeby, progi i bariery. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, rocznik 92, nr 11, s. 295 – 300. Nadto dokument elektroniczny 2016. Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2016/11/69./pdf [Dostęp 16/12/09].
 107. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian, Lewandowski Włodzimierz, Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej, Szeląg Adam: Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, rocznik 92, nr 10, s. 277 – 287. Nadto: dokument elektroniczny, 2016. Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2016/10/63.pdf [Dostęp 2020/06/18].
 108. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian P., Lewandowski Włodzimierz, Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej, Szeląg Adam: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń. Przegląd Elektrotechniczny, 2016, rocznik 92, nr 8, s. 268 – 282. Nadto: dokument elektroniczny, 2016. Tryb dostępu: http://pe.org.pl/articles/2016/8/69.pdf [Dostęp 2020/06/18].
 109. Bartosik Marek, Wiak Sławomir. From backwardness to modernity: High-speed rail – the strategic element of national program for development of rail transport – strategic and political considerations. Chapter 19 in the monograph High-Speed Rail in Poland, Advances and Perspectives. Published July 24, 2018 by CRC Press. ISBN 9781138544697, 522 pages, 2018, p. 449 – 497.
 110. Bartosik Marek, Borkowski Piotr, Wójcik Franciszek: Redundancyjny System Ultraszybkich Zabezpieczeń Obwodów DC o Wielkich Energiach Magnetycznych. Konferencja Naukowo-Techniczna „ŁĄCZNIKI 2018”, Bydgoszcz – Fojutowo k/Tucholi, 17 – 19.10.2018. Materiały konferencyjne, s. 133 – 152.
 111. Bartosik Marek, Borkowski Piotr, Raj Ewa, Wójcik Franciszek: The New Family of Low-Voltage, Hyper-Speed Arcless, Hybrid, DC Circuit Breakers for Urban Traction Vehicles and Related Industrial Applications. IEEE Transactions On Power Delivery, 2019, vol. 34, no 1, p. 251 – 259. Nadto: dokument elektroniczny, 2019. Tryb dostępu www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html [Dostęp 2020/06/18].
 112. Marek Bartosik. Homo sapiens w energetycznej szkole przetrwania. Bilans energetyczny i związane z nim zagrożenia. Homo sapiens in energetic survival school. Energy balance and related dangers. Rozdział w książce „Czy świat należy urządzić inaczej. Schyłek i początek”, wyd. Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2019, str 134 – 163.
 113. Bartosik M., Borkowski P., Wójcik F. Ultra-Fast Hybrid Systems USH for Protecting Direct Current Circuits With High Magnetic Energy. Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences, Vol. 69(2), 2021, p.1-15. Article number: e136743, DOI: 10.24425/bpasts.2021.136743,
 114. Bartosik M., Borkowski P., Rodak M., Sienicki A., Wójcik F., Panev B., Rodriguez-Mateos F., Siemko A. Ultra-Fast, Redundant and Bipolar DC Energy Extraction Systems DCSS for the Protection of Superconducting Magnet Circuits. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2022, vol. 69, issue 10, p. 9895-9904. Digital Object Identifier: 10.1109/TIE.2021.3126982. Print ISSN: 0278-0046. Online ISSN: 1557-9948.

Oraz 16 publikacji przed habilitacją (1965 – 1980). Razem 130 (1965 – 2021).

0
Patenty
 1. Patent PRL nr 67495: Łącznik stykowy do synchronicznego przerywania prądu przemiennego, 1973.
 2. Patent PRL nr P187480: Urządzenie cyfrowe do pomiaru czasów charakteryzujących odskoki styków występujące przy otwieraniu i zamykaniu łącznika elektrycznego, 1976.
 3. Patent PRL nr 113847, kl. H01H 33/36: Człon łączeniowy główny łącznika elektrycznego, 1982.
 4. Patent PRL nr 150328, kl. H03K 17/00: Układ łączeniowy główny łącznika hybrydowego, 1992.
 5. Patent PRL nr 155620, kl. H02J 7/14: Półprzewodnikowy regulator napięcia prądnicy prądu stałego lub przemiennego z układem ograniczającym prąd ładowania baterii kondensatorów, 1992.
 6. Patent RP nr 180267 kl. H01H33/66: Wyłącznik prądu stałego. 29.06.2000.
 7. Patent międzynarodowy: International application No. PCT/PL00/00062. DC circuit – breaker. IPC H01H 33/59, 29.03.2001 (zgł. w 15 krajach, procedura zawieszona na poziomie krajowym – brak środków).
 8. Patent RP nr 188814, Int. Cl. HO1H33/66; HO1H3/46. Wyłącznik hybrydowy prądu stałego, 2005.
 9. Patent RP nr 193189 kl. H01H 33/66. Wyłącznik prądu stałego. 31.01.2007.
 10. Patent RP nr 197617, kl. H01H 33/16; HO1H 3/28. Wyłącznik hybrydowy prądu stałego. 9.04.2008.
 11. Patent RP nr 206742. Wielkoprądowy wyłącznik prądu stałego. Int. Cl. H01H 33/66 (20006.01). 2010-10-27.
 12. Patent główny. PL, nr 207734. Synchronizowany wyłącznik próżniowy prądu przemiennego. Int. Cl. H01H 33/666 (2006.01). 2011-02-01.
 13. Patent RP nr 217345. Wyłącznik próżniowy prądu stałego i przemiennego. Int. Cl. H01H33/59(2006.01, H01H33/666(2006.1). 2014/07/31.
 14. Patent RP nr 224590 B1. Wyłącznik hybrydowy prądu stałego. Int. Cl. H01H 33/59 (2006.01); H01H 9/54 (2006.01). 2017/01/31/
 15. Patent RP nr PL 237642 B1, Int. Cl. H01H 33/59 (2006.01), H01H 9/54 (2006.01). P. 429285. Ultraszybki wyłącznik hybrydowy prądu stałego przeznaczony zwłaszcza dla trakcji kolejowej. 05.01.2021,  
 16. Patent RP nr P. 429439. Ultraszybki łącznik hybrydowy, próżniowo-półprzewodnikowy do ograniczania skutków zjawiska quenchu w zasilanych prądem stałym nadprzewodzących obwodach indukcyjnych o dużych energiach magnetycznych.Zgłoszony 01.04.2019. Udzielony 5.01.2021.
0
Pełnione funkcje
 1. Członek Komitetu Organizacyjnego (1970 – 1985 r.) i Przewodniczący (1989 – 2001; 2008/2009 r.) International Conference on “Switching Arc Phenomena” SAP’70; 73; 77; 81; 85; 89; 93; 97; 2001; 2009.
 2. Członek: WKTiR (od 1983 r.), Zarządu WKTiR (1985 – 2002), w tym Prezydium WKTiR (1987 – 2002).
 3. Członek SEP i PTETiS (od1987 r.) oraz ŁTN (od 2007 r.).
 4. Delegat na III Kongres Nauki Polskiej (1986 r.).
 5. Członek Rady Koordynacyjnej Centralnego Programu Badawczo – Rozwojowego CPBR 5.7: „Elektryczne maszyny i urządzenia” (1986 – 1990 r.).
 6. Członek Prezydium Rady Społecznej Politechniki Łódzkiej (1986 – 1989 r.).
 7. Członek Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć  Komitetu  Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk (1988 – 2008).
 8. Członek Wojewódzkiej Rady NOT w Łodzi (1988 – 1990 r.).
 9. Poseł na Sejm X Kadencji PRL / RP (1989 – 1991 r.).
 10. Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego (1989 – 1991 r.).
 11. Członek Podkomisji Nadzwyczajnej ds Finansowania Nauki Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego (1989 – 1991 r.).
 12. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą (1989 – 1991 r.).
 13. Członek Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (1989 – 1991 r.).
 14. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego International Conference on Electrical Contacts Arcs, Apparatus and Their Applications ECAAA, Xi’an, Chiny (1989 – 1997 r.).
 15. Członek Sekcji S5.2 / T10A „Elektrotechnika i Energetyka” Komitetu Badań Naukowych (1993 – 1997; 1999 – 2000 r.); Przewodniczący Sekcji (2001 r.).
 16. Członek Rady Nadzorczej Fabryki Aparatów Elektrycznych APENA (1998 – 2001 r.).
 17. Członek Zespołu ds. Strategii Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego (1999 – 2001 r.).
 18. Członek Zespołu Doradców Naukowych ALSTOM – KONSTAL (2000 – 2001 r.).
 19. Członek Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (od 2000 r.).
 20. Członek Zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 2001 r.), Przewodniczący Oddziału Łódzkiego AIP (2007 – 2017), Wiceprezes AIP (2008 – 2015).
 21. Członek Komitetu Naukowego cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SEMTRAK (2002 – 2015).
 22. Członek Komitetu Programowego cyklicznej Konferencji Naukowo – Technicznej ŁĄCZNIKI (2002 – 2011).
 23. Członek Rady Redakcyjnej „SPRAW NAUKI”, biuletynu Ministra Nauki i Informatyzacji. (2002 – 2005).
 24. Członek Rady Programowej Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Targi Kielce, (2002 – 2005).
 25. Przewodniczący Jury Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, Targi Kielce, (2002 – 2005).
 26. Współprzewodniczący Polsko – Rosyjskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki (2002 – 2005).
 27. Współprzewodniczący Polsko – Białoruskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki (2002 – 2005).
 28. Współprzewodniczący Polsko – Ukraińskiej Komisji ds. współpracy w dziedzinie nauki i technologii (2002 – 2005).
 29. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2002 – 2006).
 30. Członek Komitetu Honorowego II Zjazdu Polskich Inżynierów Ameryki Północnej (2005).
 31. Członek Sekcji Trakcji Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk (2007 – 2012)
 32. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT (2007 – 2009).
 33. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego cyklicznej International Conference on Modern Electric Traction MET’2009 (2009 – 2015 r.).
 34. Członek Komitetu Naukowego cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej REKUPERACJA’09 (2009 – 2012r.).
 35. Członek zespołu kierującego Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS, tworzonym przy PŁ (2009 – 2017 r.).
 36. Przewodniczący Rady Programowej 24 Kongresu Techników Polskich (2009 – 2012).
 37. Przewodniczący Konferencji Regionalnej Strategia Energetyczna dla Regionu Łódzkiego SEDRŁ’2010..
 38. Przedstawiciel Akademii Inżynierskiej w Polsce w Konsorcjum Transportu Szynowego KTS (2012 – 2017 r.).
 39. Członek Komitetu Naukowego International Scientific Conference TRANSPORT OF THE 21st CENTURY (2013).
 40. Członek Komitetu Redakcyjnego krajowej strategii badawczej dla rozwoju transportu kolejowego i przemysłu (2013 – 2015).
 41. Członek KLUBU ZŁOTEGO INŻYNIERA przy FSNT NOT (od 2013 r.).
 42. Z-ca Pełnomocnika Rektora ds. Programu Wieloletniego KOLEJĄ W XXI WIEK (2012 – 2014).
 43. Przedstawiciel Akademii Inżynierskiej w Polsce w Konsorcjum Transportu Szynowego KTS (2013 – 2017).
 44. Członek Komitetu Programowego II Kongresu Elektryki Polskiej (2013 – 2016).
 45. Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Programu Wieloletniego KOLEJĄ W XXI WIEK oraz Konsorcjum Transportu Szynowego KTS (2014 – 2017).
 46. Członek Rady Fundacji na Rzecz Promocji Nauki Polskiej i Wynalazczości HALLER PRO INVENTIO
  (2014 – 2018).
 47. Przewodniczący Komitetu ds. Raportu Elektryka Dla Pokoleń KDR EDP (2014 – 2016).
 48. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego International Technical and Scientific Conference “Environment Protection and Energy Saving in Rail Transport”, IPS TABOR, Poznań, (2009) 
 49. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Twelfth International Conference „Modern Electrified Transport” MET’2015, STEKEPAN, Trogir, Croatia, 2015.
 50. Członek Międzynarodowego Jury Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków 2015.
 51. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2015 – nadal).
 52. Członek zespołu autorskiego nowej generacji ultraszybkich systemów hybrydowych USH do zabezpieczania obwodów DC o dużych energiach magnetycznych (2016 – nadal).
0
Nagrody indywidualne

39 nagród JM Rektora PŁ, naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (1981 – 2011).

Nadto:

 1. Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1981).
 2. Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982).
 3. Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” (1982).
 4. Złote Odznaczenie im. J. Krasickiego (1985).
 5. Medal 40-lecia Politechniki Łódzkiej (1985).
 6. Złoty Krzyż Zasługi (1986).
 7. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (1993).
 8. Medal 50-lecia Politechniki Łódzkiej (1995).
 9. Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2001).
 10. Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2002).
 11. Medal Honorowy im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (2002).
 12. Medal im. K. Szpotańskiego SEP, za zasługi dla przemysłu elektrotechnicznego i polskiej elektryki (2002).
 13. Wielki Medal Honorowy Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francji (2002).
 14. Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej (2002).
 15. Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (2003).
 16. Nagroda DŹWIGNIA‘2003 Naczelnej Organizacji Technicznej, Redakcji Przeglądu Technicznego i Krajowej Izby Gospodarczej, za działania na rzecz wdrażania innowacji w gospodarce (2003).
 17. Członkostwo Honorowe Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (2003).
 18. Medal „Zasłużony dla Jednostek Badawczo – Rozwojowych” (2004).
 19. Odznaka „Zasłużony dla Państwowego Instytutu Geologicznego” (2004).
 20. Medal im. J. Groszkowskiego  Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2004).
 21. Medal 60-lecia Politechniki Łódzkiej (2005).
 22. Medal Honorowy Gabriela Narutowicza Akademii Inżynierskiej w Polsce (2005).
 23. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” (2006).
 24. Medal im. R. Podoskiego  Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2007).
 25. Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2007).
 26. Tytuł „ZŁOTY INŻYNIER PIĘCIOLECIA 2003 – 2007” – w ogólnopolskim plebiscycie Przeglądu Technicznego oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (2008).
 27. Krzyż Wielki Oficerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii (2010).
 28. Medal imienia inż. Piotra St. Drzewieckiego, FSNT NOT (2011).
 29. Medal imienia prof. E. Jezierskiego, SEP (2011).
 30. Honorowy tytuł „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, certyfikat nr 20/2012, nadany przez ŁCDNiKP oraz Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii.
 31. Nagroda PRIMUS INNOVATORUM 2014 – TRANSPORT, ENERGIA, ŚRODOWISKO za wieloletnią pracę (…) na rzecz innowacji i rozwoju transportu szynowego w Polsce (2014).
 32. Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015).
 33. Indywidualna Nagroda Specjalna MASTER OF INNOVATION na International Salon n° 11 INNOVATION WEEK ONLINE, Under the Honorable Patronage of International Federation of Inventors’ Associations IFIA, 2020.
 34. Individual special prize “MASTER OF INNOVATION”. International Salon n° 11 INNOVATION WEEK ONLINE, Under the Honorable Patronage of International Federation of Inventors’ Associations IFIA, 16 – 21.11.2020.

Wykaz nagród zespołowych podano poniżej w odrębnej zakładce.

▼Niżej pokazano dwa wybrane fotosy najważniejszej nagrody zespołowej oraz indywidualnej.▼

 

0
Nagrody zespołowe

CZĘŚĆ 1. Nagrody za:

►Ultraszybkie wyłączniki próżniowe lub hybrydowe prądu stałego (rodzina DC), przemiennego (SVB) oraz dwusystemowe AC/DC (DWTdla trakcji kolejowej. Lata 1994 – 2012.

►Hiperszybkie wyłączniki hybrydowe prądu stałego DCH®-T dla pojazdów trakcji miejskiej i zastosowań pokrewnych. Lata 2012 – 2015.

Zespoły o różnym składzie pod kierownictwem M. Bartosika, udziały równe.

0