Przejdź do treści

O katedrze

Treść (rozbudowana)
bud_12a

 

 

Misja Katedry Aparatów Elektrycznych

Misją Katedry Aparatów Elektrycznych i Systemów Zarządzania Budynkami w latach 2011 ÷ 2030+ jest tworzenie szerokich możliwości rozwoju nowoczesnych badań naukowych, technologii i wdrożeń w zakresie aparatów i urządzeń elektrycznych (w tym elektrotrakcyjnych) oraz inteligentnych systemów zarządzania budynkami, dla kształcenia i wychowywania wysokokwalifikowanych kadr naukowych oraz inżynierskich, mogących sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej i technicznej.

Katedra jest wspólnotą nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i pozostałych pracowników oraz absolwentów, jednoczących się w dbałości o jej teraźniejszość i przyszłość. Uznajemy za nadrzędne znane zasady akademickie: poszanowanie godności, indywidualnych przekonań, praw obywatelskich i aspiracji każdego człowieka, respektowanie obowiązków i swobód akademickich, dążenie do prawdy naukowej, szacunek dla wiedzy i umiejętności, otwartość na nowe idee, rzetelność w udostępnianiu i upowszechnianiu wiedzy, a także zero tolerancji dla plagiatorstwa lub innego naruszania zasad etycznych. Dotyczy to w jedakowym stopniu wszystkich członków wspólnoty.

Szacunek dla celu i dobra wspólnego buduje dobre imię Katedry, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe. Dbałość o rozwój podmiotowości i samorządności studentów, w tym zwłaszcza studenckiego ruchu naukowego, pozwala na kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli. Przekazywanie studentom nie tylko niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale także wspomaganie ich pasji badawczej kształtowanie twórczych postaw, odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, dobrze służy gospodarce i całemu społeczeństwu.

Do najważniejszych elementów realizacji naszej misji zaliczamy:

  1. Utrzymywanie ścisłego związku procesu edukacyjnego z badaniami naukowymi, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.
  2. Udział w tworzeniu europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej we współpracy z pokrewnymi merytorycznie krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi i gospodarczymi.
  3. Mobilizację myśli badawczej i środków finansowych krajowych oraz europejskich dla realizacji misji i celów Katedry.
  4. Zapewnienie rozpoznawalności Katedry dzięki międzynarodowym i krajowym sukcesom w uprawianych dziedzinach nauki i techniki oraz jakości absolwentów wszystkich stopni kształcenia.
  5. Zabieganie o poczesne miejsce oraz integrację naukową w gronie pokrewnych jednostek w kraju i za granicą.
  6. Szeroko pojętą służbę publiczną, rozumianą jako umacnianie Katedry w roli centrum kształcenia i doradztwa technicznego w zakresie posiadanych kompetencji naukowych i edukacyjnych, silnie wspierającego środowiska gospodarcze i techniczne w tworzeniu ich własnych strategii innowacji, transferze technologii i doskonaleniu kadr.
  7. Szerokoprofilowe kształcenie i dokształcanie kadr inżynierskich zdolnych do podejmowania wyzwań XXI wieku, osiągających sukcesy zawodowe dzięki nabytej wiedzy technicznej, postawie społecznej oraz chęci i umiejętności uczenia się przez całe życie.
  8. Tworzenie możliwości wszechstronnego i wnikliwego poznawania nietechnicznych aspektów inżynierii, od ekonomiki – poprzez bezpieczeństwo – do ekologii.
  9. Wychowywanie studentów w duchu tolerancji, poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa.

* * * * *

Zapewnienie najwyższego poziomu pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej jest główną społeczną rolą Katedry i obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń, a wykształcenie uzyskane w Katedrze powinno pomóc absolwentom w rozumieniu związków nauki i techniki z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym, we współtworzeniu w Polsce społeczeństwa wiedzy.

0
Historia Katedry Aparatów Elektrycznych

1945 – powstanie Pracowni Aparatów Elektrycznych przy Katedrze Elektroenergetyki

1949 – przekształcenie Pracowni w Zakład Aparatów Elektrycznych

1956 – uruchomienie w Zakładzie pierwszej w Polsce zwarciowni generatorowej n.n.

1957 – powołanie Katedry Aparatów Elektrycznych

1969 – uzyskanie przez Katedrę nowej bazy lokalowej w pawilonie Elektrycznym B

1970 – wcielenie Katedry po reorganizacji PŁ w skład Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych jako Zespołu Dydaktycznego Aparatów Elektrycznych

1977 – uruchomienie w Zespole laboratorium komputerowego

1982 – przekształcenie Zespołu w Zakład Aparatów Elektrycznych

1985 – powołanie Instytutu Aparatów Elektrycznych

1986 – uzyskanie przez Instytut bazy lokalowej w nowym budynku i kompleksowa przebudowa bazy technicznej

1986 – utworzenie struktury organizacyjnej Instytutu

2007 – ponowne powołanie Katedry Aparatów Elektrycznych

0
Sylwetki dyrektorów
Dyrektor Stanisław Dierzbicki

Profesor Stanisław Dzierzbicki – Dyrektor w latach 1945–1980, twórca łódzkiej szkoły aparatów elektrycznych, współtwórca Politechniki Łódzkiej.

Dyrektor Bolesław Bolanowski

Prof. dr hab. inż. Bolesław Bolanowski – Dyrektor w latach 1982–1986, kierował budową laboratorium zwarciowego prądu przemiennego(zwarciowni) i prądu stałego, laboratorium trwałości łączeniowej styczników i wielu specjalistycznych stanowisk badawczych.

Dyrektor Marek Bartosik

Dr hab. inż. Marek Bartosik, Prof. PŁ Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych w latach 1986 – 2011.

Dyrektor Piotr Borkowski

Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych od 2011.

0

 


Pracownie KAE